Archive | ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ №81/30.03.2017г.

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.41ж, ал.5, т.3 от Закона за достъп до обществена информация и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29             Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 213 /22.02.2017г. Гр. Велинград

З А П О В Е Д № 213 /22.02.2017г. Гр. Велинград На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл.15 от Закона за достъп до обществена информация         Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :                   Актуализирам Вътрешни правила по Закона за достъп до обществена информация.               Съгласно чл.15а [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                   УТВЪРЖДАВАМ: /п/                                                                                     Д-Р КОСТАДИН КОЕВ                                                                                     КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД     В [...]

Прочети 0 Comments

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛA ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

УТВЪРЖДАВАМ: /п/ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   В Ъ Т Р Е Ш Н И     П Р А В И Л А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел І Общи положения Чл. 1. /1/ С тези вътрешни правила се рагламентират условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация от Община Велинград. [...]

Прочети 0 Comments