Archive | Заседания 2019г. RSS feed for this section

Сесия 2019-12-09

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. Докл.:Елисавета Сариева РЕШЕНИЕ №23 Приемане Програма за работа на Общински съвет – Велинград за 2020г. Докл.:Елисавета СариеваРЕШЕНИЕ №24 Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-11-26

ДНЕВЕН РЕД:   Определяне общия брой на заместник- председателите на Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №3 Докл.:Председател ОбС Избор на заместник – председатели на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №4, РЕШЕНИЕ №5, РЕШЕНИЕ №6 Докл.:Председател ОбС Определяне възнаграждението на Председател Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №7 Докл.:Председател ОбС Определяне месечно възнаграждение на общинските съветници за работата им в заседанията на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-11-11

ДНЕВЕН РЕД: 1.Избор на Председател на Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №1 2. Избор на Временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №2  

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-10-15

ДНЕВЕН РЕД: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на община Велинград; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 215 Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Драгиново; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 216  Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Грашево; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 217 Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Кръстава; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 218 Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-19-09

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.2019г. – 31.07.2019г.  включително.- докл.: инж.Али Мареков Председател ОбС-Велинград РЕШЕНИЕ № 192 Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2018г. -Докл. В. Благова- Дамова и К. Йовчева РЕШЕНИЕ № 193 Промяна в бюджета на Община Велинград за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-08-23

ДНЕВЕН РЕД: Сключване на договор за банков кредит от ”ВКТВ” ЕООД с ОББ АД и определяне на обезпеченията, условията по кредита и включване на Община Велинград като длъжник. РЕШЕНИЕ № 190 Разпределяне на неразпределените печалби от минали години на ”ВКТВ” ЕООД. РЕШЕНИЕ № 191                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /инж.Али [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-07-24

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Велинград- Докл.: Ат.Вецов, Н. Видаркинска РЕШЕНИЕ №165 Утвърждаване на списък със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2019/2020 г.- Докл.: Мариана Зинкова- Шенкова     РЕШЕНИЕ №166   Утвърждаване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-07-15

ДНЕВЕН РЕД: 1. Прекратяване на Договор за управление № 515 от 05.06.2017г. с Георги Аспарухов Мяшков, без същият да бъде освобождаван от отговорност и избиране на временно изпълняващ длъжността управител на „ВКТВ“ ЕООД до провеждане на конкурс. РЕШЕНИЕ № 164

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-06-27

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода 01.11.2018г. до 30.04.2019г. и решенията, които към 31.10.2018г. са били в процедура по изпълнение.РЕШЕНИЕ № 150 Докл.:Н.Видаркинска Кандидатстване на община Велинград с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.044 ..МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-05-30

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Избор на Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД. РЕШЕНИЕ № 117 Докл.:Ат.Вецов Приемане на годишен финансов отчет на „МЦ Велинград 2017”ЕООД за 2018г. РЕШЕНИЕ № 118 Докл.:д-р Ив.Динев Приемане годишен финансов отчет на „ВКТВ” ЕООД за 2018г. и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2019г. РЕШЕНИЕ № [...]

Прочети Коментарите са изключени!