Archive | Заседания 2019г. RSS feed for this section

Сесия 2019-05-21

ДНЕВЕН РЕД: 1.Прекратяване на Договор за управление №515/05.06.2017г. с Георги Аспарухов Мяшков без същият да бъде освобождаван от отговорност и избиране на временно изпълняващ длъжността Управител на «ВКТВ» ЕООД до провеждане на конкурс. РЕШЕНИЕ № 116 Докл.:Б.Бозьов ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                         /инж.Али Мареков/

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-04-18

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Даване на съгласие за членство на Община Велинград в Националната асоциация на действащите председатели на Общински съвети в РБългария.РЕШЕНИЕ № 97 Докл.:инж.А.Мареков Отчет на дейността на ОП „СИП и ТИЦ“ за 2018г.РЕШЕНИЕ № 98  Докл.:Г.Минков Приемане на вътрешни правила за Община Велинград по Закона за мерките срещу изпиране на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-03-28

ДНЕВЕН РЕД:   Избиране на Кмет на кметство с.Долна Дъбева, Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 64  Питания и въпроси. Кандидатстване на Община Велинград с проектно предложение „Изграждане на нови социални жилища в гр.Велинград” пред ОП „Региони в растеж” 2014-2020г.РЕШЕНИЕ № 65 Докл.В.Атанасов Приемане на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-03-14

ДНЕВЕН РЕД:     1.Изменение и допълнение на Решение №19/25.01.2018г., изменено и допълнено с решение №120/29.03.18г. на Общински съвет – Велинград, относно сключване на договор за безлихвен паричен заем на «МЦ-Велинград 2017» ЕООД с Община Велинград.РЕШЕНИЕ № 63     Докл.:Ат.Вецов ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                     /инж.Али Мареков/

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-02-28

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане изменение в начален план на бюджета на Община Велинград за 2019г.РЕШЕНИЕ № 34 Докл.:К.Йвчева, В.Благова-Дамова Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2019г. в частта и за капиталови разходи от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-01-31

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане на общински бюджет за 2019г. на Община Велинград.РЕШЕНИЕ № 2,РЕШЕНИЕ № 3,РЕШЕНИЕ №4,РЕШЕНИЕ № 5, РЕШЕНИЕ №6 Докл.:К.Йовчева, В.Благова-Дамова 3. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.18г.-31.12.18г.вкл.  РЕШЕНИЕ №7 Докл.:инж.А.Мареков 4.Изменение и допълнение на Решение №25/29.01.2015г. на ОбС – Велинград, касаещо одобряване на списък с кандидати [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-01-16

ДНЕВЕН РЕД: Искане за отпускане на целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет, съгласно разпоредбите на чл.103, ал.1 от ЗПФ и в съответствие с чл.3, т.5 от ЗОД, в размер на 2 800 000лв. със срок за възстановяване не по-дълъг от края на средващата бюджетна година, който да послужи за финансиране на касовия разрив по общинския [...]

Прочети Коментарите са изключени!