Archive | Заседания 2020г. RSS feed for this section

Сесия 2020-12-29 /аудио запис/

Аудиозапис от извънредно заседание, проведено на 29.12.2020г. 

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-12-29

ДНЕВЕН РЕД:   Промяна в бюджета на Община Велинград за 2020г. Докл.:К.ЙовчеваРЕШЕНИЕ №368 Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г. Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ №369                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/                                                                                                           /Пламен Хаджиев/

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-12-16

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане Програма за работата на Общински съвет – Велинград през 2021г. Докл.:Пл.Хаджиев РЕШЕНИЕ № 333 Приемане на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на размера на таксата битови отпадъци за 2021г. Докл.:Сп.Шулев РЕШЕНИЕ № 334 Приемане Тарифа на Общински съвет – Велинград за таксите за водовземане от находищата на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-12-16 /аудио запис/

Сесия 2020-12-16 /аудио запис/  

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-11-12

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Искане за отпускане на дългосрочен целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет в размер на 2 900 000лв. Докл.:В.Благова-Дамова РЕШЕНИЕ № 294 Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г. Докл.:Св.Томова РЕШЕНИЕ № 295 Одобряване на сключен договор за наем между „Медицински център Велинград 2017“ЕООД и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-10-05

ДНЕВЕН РЕД: 1. Изменение на Решение № 196 от 19.09.2019 г. за Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград” АДБФП № РД-02-37-34/28.03.2018 г. и номер от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-09-24

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на Годишен финансов отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2019г. Докл.:В.Благова-Дамова, К.Йовчева РЕШЕНИЕ № 252 Промяна в бюджета на Община Велинград за 2020г. Докл.:В.Благова-Дамова, К.ЙовчеваРЕШЕНИЕ № 253 Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г. Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ № 254 Отмяна на Наредба [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-08-12

  ДНЕВЕН РЕД:     Приемане на декларация за прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми – волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица център“, подписан на 16.07.2009г. между Министъра на икономиката и енергетиката и фирма „Ресурс-1“ АД, гр.Пловдив. Докл.:Председател ОбС- Велинград, Пл.Хаджиев РЕШЕНИЕ № 248 Съобщаване на ПУП – парцеларен план [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-07-29

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси Предоставяне на безвъзмездно право на управление на Министерство на здравеопазването за нуждите на Филиал за спешна медицинска помощ – Велинград на части от имот публична общинска собственост за срок от пет години.РЕШЕНИЕ №204 Заповед №1043/30.06.2020г., относно ПУП – ЧИ на плана за регулация на УПИ IX-„За културен дом и изложбена [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-06-23

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на План за финансово оздравяване на Община Велинград за периода 2020г.-2022г. и определяне на срок на процедурата по финансово оздравяване. Докл.:В.Благова-Дамова РЕШЕНИЕ № 179 Издаване Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите с издател Община Велинград, обезпечаваща авансово плащане за проект: „Закриване и рекултивация [...]

Прочети Коментарите са изключени!