Archive | Заседания 2020г. RSS feed for this section

Сесия 2020-05-28

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Искане за отпускане на краткосрочен целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет, съгласно разпоредбите на чл. 103, ал. 1 от ЗПФ и в съответствие с чл. 3, т. 5 от ЗОД, в размер на 2 900 000 лв. Докл.:В.Благова-Дамова РЕШЕНИЕ № 132  Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2020г. в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-04-29

ДНЕВЕН РЕД:   1.Намаляване общата численост на Общинска администрация – Велинград.РЕШЕНИЕ № 124 2.Одобряване на Анекс 2 към договор за кредит №261/27.06.2012г. за преструктуриране на съществуващ дълг към Райфайзен банк (България) ЕАД. РЕШЕНИЕ № 125 3.Приемане на Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград. РЕШЕНИЕ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-04-16

ДНЕВЕН РЕД:   1.Приемане на решение за провеждане на закрито заседание  на ОбС – Велинград, във връзка с въведеното извънредно положение и строго спазване на всички  противоепидемични мерки. Докл.:Пл.Хаджиев РЕШЕНИЕ № 118 2.Откриване на процедура за финансово оздравяване на Община Велинград, възлагане изготвянето на план за оздравяване, провеждане на публично обсъждане на плана с местната общност и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-04-16 /аудио запис/

Сесия 2020-04-16 /аудио запис/

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-02-27

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Одобряване списък на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Велинград и Окръжен съд – Пазарджик за мандат 2020-2024г. Докл.:Пл.Хаджиев РЕШЕНИЕ № 72 Изменение на Решение №12/29.11.2019г., относно определяне на делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Докл.:Пл.Хаджиев РЕШЕНИЕ № 73 Изменение на Решение №13/29.11.2019г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-02-10

ДНЕВЕН РЕД:     1.Избор на общински съветник или заместник-председател, който да председателства заседанието за приемане на оставка на Председател ОбС – Велинград и избиране на нов.РЕШЕНИЕ № 68 2.Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на ОбС – Велинград г-жа Елисавета Сариева след подаване на оставка.РЕШЕНИЕ № 69 3.Определяне на временна комисия за провеждане избор на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-02-06

ДНЕВЕН РЕД:     1.Одобряване на параметри за преструктуриране на съществуващ дълг към Райфайзенбанк /България/ ЕАД чрез подписване на анекс към Договор №261/27.06.2012г. ,Докл.:Ат.Вецов, Ат.Палигоров РЕШЕНИЕ № 67                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                           /Елисавета Сариева/

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-01-30

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане бюджета на Община Велинград за 2020г. Докл.:К.Йовчева, В.Благова-Дамова РЕШЕНИЕ № 1,РЕШЕНИЕ № 2,РЕШЕНИЕ № 3, РЕШЕНИЕ № 4 ,РЕШЕНИЕ № 5 Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.08.2019г.-31.12.2019г.вкл. Докл.Елисавета Сариева РЕШЕНИЕ № 6 Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Велинград за мандат 2019-2023г. Докл.:Н.Келчева РЕШЕНИЕ [...]

Прочети Коментарите са изключени!