Archive | Заседания 2021г. RSS feed for this section

Сесия 2021-04-27

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Изменение на Решение №73/27.02.2020г., относно определяне на делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.Докл.:Председател ОбС РЕШЕНИЕ № 130 Изменение на Решение №74/27.02.2020г. на ОбС – Велинград, относно даване на съгласие за членство на Община Велинград в Националната асоциация на действащите председатели на Общински съвети в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-04-09

  ДНЕВЕН РЕД:   Освобождаване  на управителя на „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД и избиране на  временно изпълняващ длъжността управител на „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД. Докл.:Председател ОбС РЕШЕНИЕ № 126 Освобождаване на управителя на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  и избиране на временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД до провеждане на конкурс. Докл.:Председател ОбС РЕШЕНИЕ № 127 Изменение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-03-25

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Увеличаване на общата численост на персонала на Община Велинград за периода от 01.04.2021г. до 31.03.2022г. с единадесет броя щатни длъжности помощен персонал към разкритите като делегирани от държавата дейности социални услуги на територията на Община Велинград. Докл.:Н.Видаркинска РЕШЕНИЕ № 84 Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2021г. в частта и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-03-25 /аудио запис/

Аудио запис 1 част Аудио запис 2 част

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-03-19

ДНЕВЕН РЕД: 1. Даване на съгласие за осъществяване на сътрудничество между Община Велинград и Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнение на инвестиционно намерение. Докл.:инж.Д.Кафеджиева РЕШЕНИЕ № 82 2.Даване на съгласие за кандидатстване и сключване на Договор за безвъзмездна финансова помощ от средствата, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВИК дружествата, платени чрез „Български [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-03-08

ДНЕВЕН РЕД:   1. Прекратяване на Договор за възлагане на управлението на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД № 489 от 11.06.2019г. с д-р Жеко Иванов Чешмеджиев, без същият да бъде освобождаван от отговорност и избиране на  временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД,  до провеждане на конкурс. Докл.:Пл.ХаджиевРЕШЕНИЕ № 81                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                           /Пламен Хаджиев/

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-02-25

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане бюджета на Община Велинград за 2021г. Докл.:К.ЙовчеваРЕШЕНИЕ № 47 Определяне на второстепенни разпоредители с бюджет на територията на Община Велинград в бюджет 2021г. Докл.:К.Йовчева РЕШЕНИЕ № 48 Приемане отчет за общинския дълг на Община Велинград за 2020г. Докл.:К.ЙовчеваРЕШЕНИЕ № 49 Предоставяне финансови средства за осигуряване на работно облекло за служителите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-01-28

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет-Велинград за периода 01.07.2020г.-31.12.2020г.вкл. Докл.:Пл.ХаджиевРЕШЕНИЕ № 1 Приемане Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Велинград. Докл.:Ал.Керина РЕШЕНИЕ № 2 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-01-28 /аудио запис/

Сесия 2020-12-29 /аудио запис/

Прочети Коментарите са изключени!