Archive | Основни закони за работа на администрацията RSS feed for this section

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Преамбюл Ние, народните представители от Седмото Велико народно събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ, като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост; като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност; като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното и държавното единство [...]

Прочети 0 Comments

ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Актуализиран към 26 Юли 2011г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация. Чл. 2. (1) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общината е основната административно-териториална единица, в която се [...]

Прочети 0 Comments

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Актуализиран към 21 Февруари 2012г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им. (2) Този закон урежда правомощията на органите на изпълнителната власт, структурата и организацията на дейността на тяхната администрация. (3) Този закон [...]

Прочети 0 Comments

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Актуализиран към 20 Май 2011г. Дял първи. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Глава първа. ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ДЕЙСТВИЕ Предмет Чл. 1. Този кодекс урежда: 1. издаването, оспорването и изпълнението на административните актове, както и оспорването по съдебен ред на подзаконови нормативни актове; 2. разглеждането и решаването на сигналите и предложенията на гражданите и организациите; 3. производството за обезщетение [...]

Прочети 0 Comments

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този кодекс определя правилата за поведение на служителите в държавната администрация и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на държавната служба.     Чл. 2. (1) Дейността на служителите се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, [...]

Прочети 0 Comments

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Отразени последни изменения от 8 Март 2011г. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2004 г.) С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго. Чл. 2. [...]

Прочети 0 Comments

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Отразени последни изменения от 24 Април 2012г. Част първа. ОСНОВИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Територията на Република България е национално богатство. Нейното устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението. (2) Този закон урежда [...]

Прочети 0 Comments

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Отразени последни изменения от 6 Март 2012г. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 59 от 1992 г.) Този закон определя общите правила за административните нарушения и наказания, реда за установяване на административните нарушения, за налагане и изпълнение на административните наказания и осигурява необходимите гаранции за защита правата и законните интереси на [...]

Прочети 0 Comments

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Отразени последни изменения от 20 Май 2011г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Раздел I. Предмет и обхват Предмет на закона Чл. 1. (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор. Обществена информация и [...]

Прочети 0 Comments

ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ

Последно отразено изменение от 20 Май 2011г. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за гражданската регистрация на физическите лица в Република България. (2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Гражданска регистрация е вписване на събитията раждане, брак и смърт [...]

Прочети 0 Comments