Archive | Основни закони за работа на администрацията RSS feed for this section

ЗАКОН ЗА НАСЛЕДСТВОТО

Последно отразено изменение от 23 Юни 2009г. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. Наследството се открива в момента на смъртта в последното местожителство на умрелия. Чл. 2. (1) Не може да наследява нито по закон, нито по завещание: а) който не е заченат при откриване на наследството и б) който е роден неспособен да живее. [...]

Прочети 0 Comments

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ

Последно отразено изменение от 22 Февруари 2011г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2003 г.) С този закон се уреждат съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинските бюджети, бюджетните взаимоотношения между общините и централния бюджет и режимът на извънбюджетните средства на общините. Чл. 2. Общинските бюджети и извънбюджетните [...]

Прочети 0 Comments

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

Последно отразено изменение от 16 Декември 2011г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С този закон се уреждат условията и редът за поемането на общински дълг и за издаването на общински гаранции, както и видовете общински дълг. (2) За общинския дълг по този закон се води регистър. Глава втора. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ Чл. 2. (1) [...]

Прочети 0 Comments

ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

Последно отразено изменение от 30 Март 2012г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Раздел I. Принципи и цели на административното регулиране и административния контрол (Нов – ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Чл. 1. (1) Този закон урежда общите правила за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. (2) [...]

Прочети 0 Comments

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Последно отразено изменение от 29 Декември 2011г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) Този закон урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. (2) Целта на закона е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на [...]

Прочети 0 Comments

ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Последно отразено изменение от 20 Май 2011г. Част първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон урежда организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър. Чл. 2. (1) Кадастър е съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България набирани, представяни, поддържани в актуално състояние [...]

Прочети 0 Comments

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Последно отразено изменение от 17 Април 2012г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ (ИЗМ. – ДВ 119 ОТ 2002 Г., СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.) Раздел I. Местни данъци Чл. 1. (1) (Нов – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишен текст на чл. 1, доп. – ДВ, бр. 110 от 2007 г., [...]

Прочети 0 Comments

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Последно отразено изменение от 27 Април 2012г. Част първа. ОБЩИ ПРАВИЛА Глава първа. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ Раздел I. Цел и принципи Чл. 1. Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени [...]

Прочети 0 Comments

ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Последно отразено изменение от 10 Декември 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Този закон определя правилата за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности. Чл. 2. (1) Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, [...]

Прочети 0 Comments

ЗАКОН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Последно отразено изменение от 28 Януари 2011г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл. 1. Този закон урежда условията, организацията и реда за пряко участие на гражданите на Република България при осъществяване на държавната и местната власт.     Принципи на прякото участие Чл. 2. Принципите на прякото участие на гражданите в управлението са: 1. свободно [...]

Прочети 0 Comments