Archive | Общинска администрация RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ №253

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : Приема Отчет за работата на Общински съвет – Велинград за периода м.ноември 2011-м.юни 2012г. [...]

Прочети 0 Comments

Харта на клиента

ВЪВЕДЕНИЕ УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Настоящата Харта на клиента не е юридически документ и не създава юридически права и задължения. Нейното предназначение е да Ви подпомогне да разберете и защитите своите права, както и да изисквате от нас по-добро и качествено административно обслужване. Желанието на Общинска администрация гр.Велинград е тази харта да се превърне в действащ документ, [...]

Прочети 0 Comments

Пет начина да подадем сигнал

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че сигнали можете да подадете по пет начина: 1. чрез телефони, както следва: а/ 5-12-78 – за сигнали, свързани с корупция, конфликти на интереси, нарушения на нормативна база при изпълнения на служебни задължения, нарушения на правилата на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация. б/ 5-01-02- за сигнали, свързани с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №42

   На основание чл.21, ал.1, т.2 и ал.2, чл.15, ал.2, изр.второ от ЗМСМА, във връзка с писмо ФД-59/18.11.2011г. на Министър на финансите, във връзка с чл.114, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация  и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №43

    На основание чл.15, ал.4, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с писмо ФД-59/18.11.2011г. на Министър на финансите, във връзка с чл.114, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №44

     На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.23, чл.15, ал.4 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29 Общински съвет – Велинград Р Е Ш И:   Приема Правилник за функциите на създадените служби [...]

Прочети 0 Comments

ЗАПОВЕД №349/26.03.2012г

На основание чл.44, 45, 46а, 47, 54, 57, ал.4, чл.49,ал.4 от Закона за управление на етажната собственост,  §56 от ПЗР на ЗУЕС, чл.6 от Наредба №3 от 17 юни 2009г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, чл.6 от Наредба №6 от 18 септември 2009г. за определяне на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации във връзка с Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

1. Изтегли тук. 2. Изтегли тук. 3. Изтегли тук. 4. Изтегли тук. 5. Изтегли тук. 6. Изтегли тук. 7. Изтегли тук. 8. Изтегли тук. 9. Изтегли тук. 10. Изтегли тук. 11. Изтегли тук. 12. Изтегли тук. 13. Изтегли тук.

Прочети Коментарите са изключени!

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, Т.1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.13 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПО ЧЛ.12, Т.2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.14 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Изтеглете тук!  

Прочети Коментарите са изключени!

Декларация от ОбС и ОбА – Велинград

Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.13 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Прочети Коментарите са изключени!