Archive | Общинска Администрация – Правилници RSS feed for this section

Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца от община Велинград

П Р О Е К Т    П Р А В И Л Н И К за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца от община Велинград“   І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ             Чл. 1. (1) С този правилник се учредява „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ПРОЕКТ     ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1. С този правилник се определят реда, условията и процедурите на финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми от община Велинград със средства, предвидени в Бюджета на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №42

   На основание чл.21, ал.1, т.2 и ал.2, чл.15, ал.2, изр.второ от ЗМСМА, във връзка с писмо ФД-59/18.11.2011г. на Министър на финансите, във връзка с чл.114, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация  и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №44

     На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.23, чл.15, ал.4 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29 Общински съвет – Велинград Р Е Ш И:   Приема Правилник за функциите на създадените служби [...]

Прочети 0 Comments