Archive | Общински съвет RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ №46

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                        ОТНОСНО:Допълнение на  чл.36 от Наредбата                                                                           за МДТ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.1 от Наредбата за МДТ  и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №44

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.07г. с протокол №3.                                                     ОТНОСНО:Процедура за провеждане конкурс                                                                        за избор на контрольор на “ВКТВ”                                                                        ЕООД гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.35, ал.2, чл.37, ал.1, 2, 3, 4 и 5 от Наредбата за реда за учредяване на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №43

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                      ОТНОСНО:Провеждане на преговори с “ЕВКК”                                                                        ООД. На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.16 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №42

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                      ОТНОСНО:Приемане отчет и баланс на                                                                        “Стройком” ЕООД за 2006г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.3 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №41

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3. ОТНОСНО:Избор на управител на “Стройком” ЕООД. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ, чл.34, ал.1, чл.44, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2007-02-15

Местна инициативна група “За Община Велинград”. РЕШЕНИЕ №40 Избор на Управител на “Стройком” ЕООД. РЕШЕНИЕ №41 Приемане отчет за 2006г. на “Стройком” ЕООД. РЕШЕНИЕ №42 Предложение от Управителя на “ВКТВ” ЕООД. РЕШЕНИЕ №43 Процедура за избор на контрольор “ВКТВ” ЕООД. РЕШЕНИЕ №44 Упълномощаване на Кмета на Община Велинград по предявен иск на Община Велинград срещу “Беев и Беев” ООД. РЕШЕНИЕ №45 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №40

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.07г. с протокол №3.     ОТНОСНО:Местна инициативна група “За Община Велинград”.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с   Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 20 1 3 24 29 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №39

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 15.02.2007г. с протокол №2.                                                      ОТНОСНО:”Програма за капиталови разходи                                                                        и придобиване на ДМА на Община                                                                        Велинград за 2007г.          На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, чл.12 от Закона за общинските бюджети и в изпълнение на чл.10, ал.1 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №38

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 15.02.2007г. с протокол №2.                                                      ОТНОСНО:Численост и ср.м.бр.р.з. на едно                                                                        лице в бюджетните организации и                                                                        дейности в Община Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ЗДБ, Закона за изпълнение на ДБ на Р България за 2007г.и след проведено [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №37

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 15.02.2007г. с протокол №2.                                                      ОТНОСНО:Бюджет на Община Велинград                                                                         за 2007г.          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Закона за ДБ на Република България за 2007, РМС №926/29.12.06г. /разчети за делегирани дейности от РБ/ и след проведено поименно гласуване с Брой [...]

Прочети 0 Comments