Archive | Сесии RSS feed for this section

Сесия 2021-10-14

  ДНЕВЕН РЕД:     Кандидатстване на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград” ЕООД по Проектно предложение на Министерство на здравеопазването по процедура BG16RFOP001-9.001-„Мерки за справяне с пандемията” по приоритетна ос 9-„Подкрепа на здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. Докл. Гергана Владимирова РЕШЕНИЕ № 293  Прихващане на задължението [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-09-30

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на Годишен финансов отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2020г. Докл.:Т.Масларов, К.Йовчева РЕШЕНИЕ № 243 Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2021г. в частта му за капиталови разходи от продажба на общински земи и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-08-13

ДНЕВЕН РЕД: Отпускане от бюджета на Община Велинград за 2021г. в параграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет – Велинград“ еднократна финансова помощ за животоспасяваща операция на Али Халилов Ходжов. Докл.: Л.Перчинков РЕШЕНИЕ № 242                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/                                     /Любомир [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-07-29

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.2021г.-30.06.2021г.вкл. Докл.:Л.Перчинков РЕШЕНИЕ № 214 Увеличение на бюджета на Община Велинград в частта и за капиталови разходи от продажба на общински земи и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г. Докл.:инж.П.КондевРЕШЕНИЕ № 215 Приемане на програма [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-06-28

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2021г. в частта и за капиталови разходи със 289 928 лева от продажба на общински земи и тяхното разпределяне  в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г.Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ № 195 Проект на Програма за провеждане на Велинградските празници на културата – 2021г. Докл.:Ил.Гешева РЕШЕНИЕ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-05-27

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2021г. в частта и за капиталови разходи със 191 050лв. от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г. Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ  №166 Приемане на годишен финансов отчет на „ВКТВ“ ЕООД – Велинград за 2020г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-04-27

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Изменение на Решение №73/27.02.2020г., относно определяне на делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.Докл.:Председател ОбС РЕШЕНИЕ № 130 Изменение на Решение №74/27.02.2020г. на ОбС – Велинград, относно даване на съгласие за членство на Община Велинград в Националната асоциация на действащите председатели на Общински съвети в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-04-09

  ДНЕВЕН РЕД:   Освобождаване  на управителя на „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД и избиране на  временно изпълняващ длъжността управител на „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД. Докл.:Председател ОбС РЕШЕНИЕ № 126 Освобождаване на управителя на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  и избиране на временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД до провеждане на конкурс. Докл.:Председател ОбС РЕШЕНИЕ № 127 Изменение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-03-25

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Увеличаване на общата численост на персонала на Община Велинград за периода от 01.04.2021г. до 31.03.2022г. с единадесет броя щатни длъжности помощен персонал към разкритите като делегирани от държавата дейности социални услуги на територията на Община Велинград. Докл.:Н.Видаркинска РЕШЕНИЕ № 84 Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2021г. в частта и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-03-25 /аудио запис/

Аудио запис 1 част Аудио запис 2 част

Прочети Коментарите са изключени!