Archive | Решения RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ № 304/24.11.2022г.

           На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1  от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И:           1.Разрешава изработване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 303/24.11.2022г.

 На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА,чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1  от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И:  1.Разрешава изработване на – ПУП [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 302/24.11.2022г.

  На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2, чл.135, ал.3 и чл.128, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 301/24.11.2022г.

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА;чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.,2 т.2, чл.135, ал.3 и чл.128, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 300/24.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.72, ал. 1, т.2, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” и ал.3 от Закона за водите, както и постъпило Заявление от „ЕЛБРУС ХОЛИДЕЙС” ЕООД, с ЕИК 131059318,  с вх. 53-00/2123 от 14.09.2022 год.  и след проведеното явно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 298/24.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.28, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград  и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 297/24.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.28, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград  и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 296/24.11.2022г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост/ЗОС/, чл.62, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредбата по чл. 8 ал. 2 от ЗОС, Доклад   и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 295/24.11.2022г.

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2  Закона за общинската собственост и чл.58 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград, Доклад   и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 294/24.11.2022г.

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9  от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград   и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 [...]

Прочети Коментарите са изключени!