Archive | Отчети RSS feed for this section

Отчет за дейността на читалищата 2020г.-доклад на председателите на читалищата за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните от бюджета средства

Отчет за дейността на читалищата 2020г.-доклад на председателите на читалищата за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните от бюджета средства

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 1/28.01.2021г.

  На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.98 ал.3 и чл.66, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №207/29.07.2020г.

     На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.98 ал.3 и чл.66, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното  гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.08.2019г.-31.12.2019г.вкл.

Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.08.2019г.-31.12.2019г.вкл.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.2019г. – 31.07.2019г.вкл.

Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода  01.01.2019г. – 31.07.2019г.вкл.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет за изпълнение на Програмата за 2018г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г.

Отчет за изпълнение на Програмата за 2018г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРЕЗ 2017г.

І. Организационно състояние на местната (общинска, районна) комисия 1.  Законосъобразност на състава (включени ли са длъжностните лица по чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН). : Дейността на МКБППМН при Община Велинград през 2017г. бе насочена към  осъществяване на ефективна социално – превантивна дейност, реализиране на съвместни дейности с други институции от системата за  работа с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ 2017 ГОДИНА 2017 – Велинград, България І. Уводна част Общинска комисия по наркотични вещества – Велинград  е обществен орган, създаден по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, като дейността на Комисията е в съответствие с националната политика в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет по изпълнението на План за интеграция на ромите /2017-2020/ за 2017г.

Отчет по изпълнението на План за интеграция на ромите /2017-2020/ за 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет за младежта за 2017г.

 Отчет за младежта за 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!