Archive | Отчети RSS feed for this section

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2021 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКА   ПРОГРАМА  ЗА ЗАКРИЛА   НА    ДЕТЕТО ЗА 2021 ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет по изпълнение на Общинския план за младежта за 2021г.

Отчет по изпълнение на Общинския план за младежта за 2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет по изпълнение на общинската програма за полагане на общественополезен труд от лица обект на месечно подпомагане в Община Велинград за 2021г.

Отчет по изпълнение на общинската програма за полагане на общественополезен труд от лица обект на месечно подпомагане в Община Велинград за 2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет за дейността на читалищата 2020г.-доклад на председателите на читалищата за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните от бюджета средства

Отчет за дейността на читалищата 2020г.-доклад на председателите на читалищата за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните от бюджета средства

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 1/28.01.2021г.

  На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.98 ал.3 и чл.66, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №207/29.07.2020г.

     На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.98 ал.3 и чл.66, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното  гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.08.2019г.-31.12.2019г.вкл.

Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.08.2019г.-31.12.2019г.вкл.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.2019г. – 31.07.2019г.вкл.

Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода  01.01.2019г. – 31.07.2019г.вкл.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет за изпълнение на Програмата за 2018г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г.

Отчет за изпълнение на Програмата за 2018г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРЕЗ 2017г.

І. Организационно състояние на местната (общинска, районна) комисия 1.  Законосъобразност на състава (включени ли са длъжностните лица по чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН). : Дейността на МКБППМН при Община Велинград през 2017г. бе насочена към  осъществяване на ефективна социално – превантивна дейност, реализиране на съвместни дейности с други институции от системата за  работа с [...]

Прочети Коментарите са изключени!