Archive | Заседания 2012г. RSS feed for this section

Сесия 2012-12-20

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Програма за работата на Общински съвет – Велинград за 2013г. РЕШЕНИЕ №450 Докл.Д.Кехайова Отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.юли 2012г.-м.септември 2012г. РЕШЕНИЕ №451 Докл.:Я.Петрова Избор на Контрольор на „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №452 Докл.:Д.Кехайова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2012-11-29

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Разглеждане на Решение №405/30.10.2012г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.  РЕШЕНИЕ №409  Докл.:Д.Кехайова Изменение на Решение №385 /30.10.12г.за закупуване на специализиран автомобил за превоз на възрастни хора с увреждания на ДЦВХУ гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №410 Докл.:инж.П.Кондев Изменение на програмата за капиталови разходи на [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2012-10-30

1.Питания и Въпроси. 2.Подготовка на проектно предложение по ОПРР, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG161PO001/5-02/2012 “В подкрепа за следващия програмен период”. РЕШЕНИЕ №378  Докл.:Р.Русева 3.Приемане на план-сметки за необходимите средства за такса битови отпадъци по населени места за 2013г.и определяне на такса битови отпадъци за Община Велинград за 2013г. Докл.:Сп.Шулев 4.Допълнение на Таблицата за [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2012-09-27

Въпроси и питания. Кандидатстване на Община Велинград като партньор с Община Якоруда и Община Белица по Приоритетна ос 3:”Устойчиво развитие на туризма”. РЕШЕНИЕ №336 Докл.:Г.Янчев Допълнение към Доклад за структурата на общинската училищна мрежа и готовността на училищата и детските заведения за учебната 2012/13г. приет с Решение №259/28.06.12г.,протокол №11.РЕШЕНИЕ №337 Докл.Н.Стефанова           [...]

Прочети 0 Comments

Дневен ред на предстоящо заседание, което ще се проведе на 27.09.2012г. /четвъртък/ от 11,00ч.в гр.Сърница в залата на „Младежки дом”. Място на тръгване от гр.Велинград: паркинга зад сградата на Общинска администрация – 9,00ч.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДНЕВЕН РЕД: Въпроси и питания. Кандидатстване на Община Велинград като партньор с Община Якоруда и Община Белица по Приоритетна ос 3:”Устойчиво развитие на туризма”. Докл.:Г.Янчев Допълнение към Доклад за структурата на общинската училищна мрежа и готовността на училищата и детските заведения за учебната 2012/13г. [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2012-09-13

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Одобряване на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Велинград, финансиран по Приоритетна ос. РЕШЕНИЕ №330 Декларация за непроменяне в срок от 10години обхвата на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Велинград, финансиран по Приоритетна [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2012-08-08

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Изпълнение на Договор №ВG161РО001/1.4-07/2010/024/- „Устойчиво и интегрирано развитие на гр.Велинград”. РЕШЕНИЕ №324 Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник „Сондаж №4 „Власа”” на „Голден Груп” ООД – Велинград за обект „Цветни оранжерии” в кв.354 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2012-07-26

Питания и въпроси – относно контролиране на ползваните площи по централни пешеходни зони. Избор на временна комисия за изготвяне на промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.РЕШЕНИЕ №290 Докл.Д.Кехайова – Председател ОбС Изменение на Решение №2/11.11.11г. относно определяне възнаграждението на Председател на [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2012-06-28

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е        На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на 28.06.2012г. /четвъртък/ от 09,30ч. при следния проект на ДНЕВЕН РЕД: Питания и Въпроси. Отчет за работата на Общински съвет – Велинград за периода м.ноември 2011-м.юни 2012г. РЕШЕНИЕ [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2012-05-31

ДНЕВЕН РЕД: Питания и Въпроси. Подписване споразумение за сътрудничество между Община Велинград РБ и Община Салт Хашемитско кралство Йордания. РЕШЕНИЕ №224 Докл.: Я.Петрова Програма за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинство /2012-2015г./ и Годишен план юни 2012 – юни 2013г. тук!  РЕШЕНИЕ №225 Докл.:Н.Стефанова Програма 40 години Велинградски празници на културата – юли 2012г. тук!  [...]

Прочети Коментарите са изключени!