Archive | January, 2005

Сесия 2005-01-30

Актуализация на данъчните приходи в общинския бюджет. Изменение на раздел V – придобиване на земя §5400. Одобряване на парични средства за облекло на персонала. Изменение на решение №262/29.08.2005г. относно възстановяване на улични настилки в с.Драгиново. Одобряване на договор за банково обслужване на Община Велинград. Одобряване на средства за отчуждителни процедури по §7 от ЗУТ. Продажба [...]

Прочети 0 Comments

НАРЕДБА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

РАЗДЕЛ I Общи положения Чл.1.(1) С тази наредба се определят условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общност. (2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване принципите [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-01-27

Отчет на Председателя на ОбС за 2004г.РЕШЕНИЕ 05, РЕШЕНИЕ 06 Питания. Приема наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на Общинския бюджет . РЕШЕНИЕ 07, РЕШЕНИЕ 08 Изменение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ 09 Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. РЕШЕНИЕ 10 [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-01-13

Внасяне на допълнителна парична вноска в Общинска фирма “Стройком” ЕООД. РЕШЕНИЕ 01 Определяне на представителни разходи на Кмета на Общината  и Председателя на ОбС. РЕШЕНИЕ 02 Промяна на Правилника за работа на Общински съвет. РЕШЕНИЕ 03 Предложение за честване на 21 януари. РЕШЕНИЕ 04

Прочети 0 Comments