Archive | March, 2006

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2006

ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №91/30 МАРТ 2006, НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД, ВЛЯЗЪЛ В СИЛА ОТ …… АПРИЛ 2006 Г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. Този правилник урежда дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма като консултативен и координационен орган за развитието на  туризма в община Велинград. Чл. 2. Консултативният съвет по въпросите на туризма [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-03-30

Отчет на изпълнение на решенията на ОбС за ІV-то тримесечие на 2005г. РЕШЕНИЕ 90 Приемане Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Велинград. РЕШЕНИЕ 91 Приемане културен календар за календарната 2006г. РЕШЕНИЕ 92 Промяна в чл.42,ал.1 от Наредбата по чл.8,ал.2 от ЗОС. РЕШЕНИЕ 94 Промяна в Наредба №1.РЕШЕНИЕ 93 Отчет от контрольора [...]

Прочети 0 Comments