Archive | January, 2007

РЕШЕНИЕ №35

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                      ОТНОСНО:Промяна в щатното разписание на                                                                        Общинска администрация.          На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, ПМС 47/04 и ЕКДА и след проведено гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №34

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                      ОТНОСНО:Транспортни разходи на пътуващи                                                                         учители.          На основание чл.22, ал.8 от ЗМСМА, чл.26, ал.1 от Браншовото споразумение /КТД/ между МОН и СБУ, Наредбата за заплащане превозни разноски на работниците и служителите и ежегодните постановления на Министерския съвет за [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №33

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                      ОТНОСНО:Участие на Община Велинград по                                                                         програма ФАР.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград и след проведено поименно гласуване с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №32

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.    ОТНОСНО:Определяне на представители в Общото събрание на НСОРБ.   На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и след проведено гласуване с   Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №31

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                      ОТНОСНО:Частично изменение на плана в кв.                                                                        133 по плана на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №30

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                      ОТНОСНО:Асоциирано партньорство по                                                                        проект “Център за инвалиди”.          На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и след проведено гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №29

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                      ОТНОСНО:Промяна на улична регулация в                                                                        кв.68 по плана на с.Драгиново.          На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, ал.2 от ЗМСМА, чл.2, ал.1, т.5 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 и т.2, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ и [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №28

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                      ОТНОСНО:Отказ за изкупуване на ? ид.ч. от                                                                        двуетажна жил.сграда в кв.418 на                                                                         Гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл.33 и чл.66 от ЗС и след проведено поименно гласуване с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №27

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.   ОТНОСНО:ОПС в УПИ VІІІ в кв.435 по плана на гр.Велинград.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.40, ал.1, т.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с   Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №26

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2007г. с протокол №1.                                                       ОТНОСНО:Учредяване право на ползване в/у                                                                         зем.имот в м.”Керемидарки”.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.40, ал.1, т.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.11, ал.4 от Закона за пчеларството и след [...]

Прочети 0 Comments