Archive | March, 2007

РЕШЕНИЕ №135

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.                                                       ОТНОСНО:Исторически музей-Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с, Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29 Общински съвет – Велинград, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №134

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.                                                       ОТНОСНО:Определяне като приоритет на                                                                          обект „Канализация-Велинград”. На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с, Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №133

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.                                                       ОТНОСНО:Кандидатстване за финансиране на                                                                          обект „Канализация-Велинград”. На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с, Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 0 23 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №132

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.      ОТНОСНО:Прокопаване и полагане на водо- провод в кв.361 на гр.Велинград.   На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.51 от ЗС, чл.64, т.3, чл.66, чл.71, чл.193, ал.4 и ал.8 от ЗУТ и по смисъла на Наредба №8 от 22.07.1999г. за [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №131

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.                                                       ОТНОСНО:Изменение на решение №106 от                                                                          30.03.06г. на ОбС-Велинград. На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.3 и чл.4 от Наредбата за специализирана закрила на деца и обществени места и след проведеното поименно гласуване с, Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №130

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.                                                                     ОТНОСНО:Изменение на решение №168 от                                                                                                27.04.06г. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11, ал.2  от ЗМСМА, във връзка с чл.128, ал.3, чл.131, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.69, ал.2 и чл.67 до чл.75 от ЗОС /ДВ бр.101 от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №129

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.                                                       ОТНОСНО:Учредяване на ОПС в УПИ ІХ,                                                                           кв.14 на с.Света Петка. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.34 и чл.65, ал.1 от ЗОС, чл.8 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №128

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.                                                       ОТНОСНО:Учредяване на ОПС в УПИ ІХ,                                                                           кв.14 на с.Света Петка. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.34 и чл.65, ал.1 от ЗОС, чл.8 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №127

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.                                                       ОТНОСНО:Замяна на имоти находящи се в                                                                          с.Юндола. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.4 и ал.3 от ЗОС, чл.40, ал.1, т.2 и чл.46, ал.1, т.4 и ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, решение [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №126

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.                                                       ОТНОСНО:Даване съгласие по чл.128,ал.3 от                                                                          ЗУТ за кв.71 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1 т.8, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1, чл.11, ал.1 и ал.2, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 и чл.42, [...]

Прочети 0 Comments