Archive | April, 2007

РЕШЕНИЕ №161

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.04.2007г. с протокол №7.                                                        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №160

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.04.2007г. с протокол №7.                                                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.53, ал.2, т.2 от ЗГ и след проведеното поименно гласуване с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №159

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.04.2007г. с протокол №7.                                                         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.13 от договор за отдаване под наем №346/10.12.02г. и анекс №631/30.12.05г.и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №158

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.04.2007г. с протокол №7.     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.41 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №157

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.04.2007г. с протокол №7.                                               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №156

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.04.2007г. с протокол №7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 21 0 0 21 29 Общински съвет – Велинград,  Р Е Ш И: [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №155

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.04.2007г. с протокол №7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.50, ал.2 от ЗФВС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №154

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.04.2007г. с протокол №7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.40, ал.1 във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 14 1 13 28 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №153

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.04.2007г. с протокол №7. На основание чл.21, ал.1, т.13 и т.23 от ЗМСМА, чл.16, ал.3, т.5 от Закона за управление на отпадъците и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 2 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №152

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.04.2007г. с протокол №7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 [...]

Прочети 0 Comments