Archive | May, 2007

Сесия 2007-05-31

Оспорване на Решение №169/26.04.2007г. от КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  РЕШЕНИЕ №177 Оспорване на Решение №170/26.04.2007г. от КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД РЕШЕНИЕ №178 Годишен финансов отчет на ‘Спорт Бееви’ АД РЕШЕНИЕ №179 Годишен финансов отчет на ‘Паркинги и гаражи’ ООД РЕШЕНИЕ №180 Отпускане на средства за изграждане на водоем с.Медени поляни и изготвяне на кад.план м.Горелци РЕШЕНИЕ №181 Включване на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №215

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.05.2007г. с протокол №8. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 21 0 0 21 29 Общински съвет – Велинград,  Р Е Ш И: Одобрява [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №214

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.05.2007г. с протокол №8. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.1, чл.147, ал.1, т.7, във връзка с чл.56 от ЗУТ, чл.69, ал.2 и чл.67 до чл.75 от ЗОС, скица №1030/29.04.07г.и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №213

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.05.2007г. с протокол №8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и 8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 25 29 Общински съвет [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №212

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.05.2007г. с протокол №8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 1 0 25 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №211

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.05.2007г. с протокол №8. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с молба вх.№032-02-518/13.03.07г. от Здравка Ал. Керина от гр.Велинград и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №210

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.05.2007г. с протокол №8.    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №209

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.05.2007г. с протокол №8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №208

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.05.2007г. с протокол №8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1, чл.149, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №207

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.05.2007г. с протокол №8. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1, чл.9, ал.1 и 2 от ЗУТ, чл.40, ал.1, във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой [...]

Прочети 0 Comments