Archive | August, 2007

Сесия 2007-08-29

Създаване на кметства в населените места: Бутрева, Горна Дъбева, Враненци, Чолакова, Цветино и Юндола. РЕШЕНИЕ №310 Приемане на основни месечни възнаграждения на Кмета на Община Велинград и кметовете на кметства. РЕШЕНИЕ №311, РЕШЕНИЕ №312 Утвърждаване командировъчни разходи на Кмета на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №313 Учредяване безвъзмездно право на ползване на организацията на инвалидите „Зорница” гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №314 Избор на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №335

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.07г., протокол №14.                На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с постъпила допълнителна целева субсидия от МФ, съгласно писмо с вх.№004-14-78/14.09.07г. и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №319

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.              На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и след проведено поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №318

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.                  На основание чл.21, ал.2, т.8 от ЗМСМА, чл.66, във връзка с чл.33 от ЗС и след проведено поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №317

         От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.                 ОТНОСНО:Одобряване на сума за ФК                                 „Чепинец“. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведено поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №316

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.                 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с подобряване достъпа до образование и обучение, както и осигуряване на пълне обхват на децата в малките населени места и след проведено гласуване с Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №315

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.               На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.34, ал.3, чл.44, ал.1  и ал.2 от  Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Велинград в [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №314

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.                 На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.12, ал.4, чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.40, ал.1, т.4 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №313

         От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.                 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, съгласно чл.10 от Наредбата за командировки за одобряване командировъчни разходи на Кмета на Общината и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №312

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.              На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба, съгласно ПМС №175/24.07.2007г. за работните заплати в бюджетните организации и след проведено гласуване с Брой [...]

Прочети 0 Comments