Archive | November, 2007

РЕШЕНИЕ №355

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.11.07г., протокол №17.                 ОТНОСНО: Промяна в структурата на ОП    „Спортни имоти и пазари“ –  гр.Велинград. На основание чл.56, ал.2 от Закона за общинската собственост, Правилника за осъществяване дейността на ОП“ Спортни имоти и пазари“ и след проведено гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №354

         От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.11.07г., протокол №17.                  На основание чл.21, ал.1, т.21 от ЗМСМА и след проведено гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет Велинград:  Р Е Ш [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №353

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.11.07г., протокол №17. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от ПМС №175/24.07.07г. и след проведено гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет Велинград:  Р [...]

Прочети 0 Comments
Aside

Заповед № 1913/20.11.2007г.

З А П О В Е Д № 1913/20.11.2007г. На основание чл.44 ал.2 и чл.39 ал.2 от ЗМСМА Н А Р Е Ж Д А М: Определям Валентина Георгиева Цветанова – Игнатова, ЕГН ……………….. на длъжност заместник кмет да замества кмета на община Велинград при отсъствие от общината считано от 20.11.2007г. Настоящата да се връчи на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2007-11-18

1.Промени в структурата на Общинска администрация – Велинград – 3бр.проекти. РЕШЕНИЕ №353 РЕШЕНИЕ №354 РЕШЕНИЕ №355

Прочети 0 Comments