Archive | January, 2008

РЕШЕНИЕ №7

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 15.01.08г. с протокол №1.                                                              На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №6

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 15.01.08г. с протокол №1.                                                               На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №5

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 15.01.08г. с протокол №1.                                                            На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ, чл.16 от ППЗУЖВГМЖСВ и след [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №4

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 15.01.08г. с протокол №1.                                                            На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №3

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 15.01.08г. с протокол №1.                                                               На основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №2

От извънредно  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 15.01.08г. с протокол №1.                                                                На основание чл. чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №1

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 15.01.2008г. с протокол №1.             На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 19 0 10 29 29          Общински съвет – Велинград, Р Е Ш [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2008-01-15

Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №1  Избор на постоянни комисии  към Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №2 Определяне възнаграждението на Председател ОбС и зам.председатели ОбС.РЕШЕНИЕ №3  , РЕШЕНИЕ №4 Определяне на Комисия по жилищно-спестовни влогове. РЕШЕНИЕ №5 Определяне на представители на Община Велинград в общото [...]

Прочети 0 Comments