Archive | February, 2008

РЕШЕНИЕ №152

От заседание на ОбС – Велинград, проведено на 27.03.08г., с протокол №4              На основание чл.21, ал.1, т.8,   от ЗМСМА, чл.14, ал.7, ал.8 от ЗОС  и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29                         Общински съвет [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №130

От заседание на ОбС – Велинград, проведено на 27.03.08г., с протокол №4          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.3 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №123

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.02.08г. с протокол №3.                                                       ОТНОСНО:Удължаване срок на Договор №313                                                                           от 22.06.05г.          На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и след проведеното поименно [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №122

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.02.08г. с протокол №3.                                                                 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №121

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.02.08г. с протокол №3.                                                       ОТНОСНО:Удължаване срок на Договор №333                                                                           от 30.08.04г.          На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №120

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.02.08г. с протокол №3.                                                                 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №119

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.02.08г. с протокол №3.                                                       ОТНОСНО:Удължаване срок на Договор №247                                                                           от 20.07.04г.          На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №118

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.02.08г. с протокол №3.                                                                 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №116

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.02.08г. с протокол №3.                                                       ОТНОСНО:Удължаване срок на Договор №446                                                                           от 22.11.04г.          На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №115

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.02.08г. с протокол №3.                                                                На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.1 [...]

Прочети 0 Comments