Archive | April, 2008

Програма за работа на Общински съвет Велинград 2008г.

за  2008г. № НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМАТА /ПРОБЛЕМА/ Срок за обсъждане Вносител Обсъжда се от: Документ, приет с Решение на ОбС 1. Присъединяване към СНЦ ‘МИГОГТ’ м.януари ОбА-Велинград ПК към ОбС Решение №7/15.01.08г. 2. Приемане на Програма за управление на зелената система на Община Велинград м.февруари ОбА-Велинград ПК към ОбС Решение №21/14.02.08г. 3. Промяна в Наредбата [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Програма за опазване и развитие на зелената система на Община Велинград

  № Д  е  й  н  о  с  т срок О  т  г  о  в  о  р  н  и  к средства х лв служител Зам.кмет І. По законност на зелената система 1. Вписване  съществуващите озеленени площи в плана на града и актуването им като общинска собственост окт.08г. – г – н Г.Янев г- жа Цветанова [...]

Прочети 0 Comments

Програма за образователна интеграция на децата и учениците от Велинград

за образователна интеграция на децата и учениците от град Велинград (2008 – 2010 година в Община Велинград)   І.Общински план за действие Цел Дейност Целева група Срок Отговорни институции Финансиране Очакван резултат Общински бюджет Външно 1. Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства 1. Приемане на общинска Програма [...]

Прочети 0 Comments

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2008

ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №184/24.04.08г., НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД, ВЛЯЗЪЛ В СИЛА ОТ М.МАЙ. 2008г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. Този правилник урежда дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма като консултативен и координационен орган за развитието на  туризма в община Велинград. Чл. 2. Консултативният съвет по въпросите на туризма организира и осъществява дейността [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №234

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.04.08г. с протокол №5.                                                                На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №233

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.04.08г. с протокол №5.          На основание чл. 21, ал.1, т8 и ал.2 и §7 ал.1, т.1 от ЗМСМА; във  връзка  с чл.2 ал.1 т.2, т.8, чл..1 от Закона за общинската собственост ; чл.19 т.3 в).. от Закона за водите; и чл.64, чл.66  и  чл.71 от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №232

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.04.08г. с протокол №5.                                                                На основание чл. 21, ал.1, т8 и ал.2 и §7 ал.1, т.1 от ЗМСМА; [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №231

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.04.08г. с протокол №5.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 21 0 0 21 29          Общински съвет – Велинград, Р Е [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №230

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.04.08г. с протокол №5.          На основание чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 19 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №229

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.04.08г. с протокол №5.          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 21 0 0 21 29          Общински съвет – Велинград, Р Е Ш [...]

Прочети 0 Comments