Archive | May, 2008

Декларация уважаеми съграждани

ДЕКЛАРАЦИЯ УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ На 27.12.2007г. ние, новоизбраните общински съветници положихме тържествена клетва, с която обещахме на всички граждани на Община Велинград да служим вярно, да спазваме конституцията и законите на страната и да отстояваме Вашите интереси в условията на пълна прозрачност и публичност. Заедно с Вас избрахме да работим за бъдещето на Община Велинград, да преодолеем [...]

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер

Глава първа Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за организацията и провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс за определяне на концесионер за обектите – публична общинска собственост – по чл.69 от Закона за общинската собственост Чл. 2. (1) При предоставянето на концесия органите на общината се ръководят [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №349

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.            На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 22 0 0 22 29 Общински съвет – Велинград, Р [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №252

     От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 06.06.08г. с протокол №8.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.9, §8, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с   Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” [...]

Прочети 0 Comments