Archive | June, 2008

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2008г.

РАЗДЕЛ І ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ          Чл. 1. Настоящата Наредба регламентира редът и изискванията за регистриране, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Велинград. Наредбата не се отнася за кучета на МО, МВР, Планинска спасителна служба и други организации на бюджетна издръжка, използващи кучета със специално предназначение. Чл. 2. Собствениците на кучетата носят гражданска [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №302

     От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.06.08г. с протокол №9.          На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА  и след проведеното гласуване с   Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р Е [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №301

     От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.06.08г. с протокол №9.            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.26 от Закона за Общинските бюджети и след проведеното поименно гласуване с   Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 0 [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2008-06-26

Одобряване на „Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Велинград-2008г.”.РЕШЕНИЕ №272  Годишен отчет за 2007г. по изпълнение на мерките заложени в Общинската програма за управление чистотата на атмосферния въздух 2003-2010г. РЕШЕНИЕ №273 Определяне място на площадка на територията на Община Велинград за съхранение на Би Би Кубове,които съдържат растително-защитни препарати с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №280

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.06.08г. с протокол №9.     На основание чл.27, ал.4 от ППЗНП, чл.2, ал.1 и чл.2а, ал.1 от Наредба №7 на МОН, докладна с вх.№32-02-1589 от 12.06.08г. от Директор на ОДЗ „Слънчице”-Велинград и след проведеното гласуване с   Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №296

     От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.06.08г. с протокол №9.             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.23 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с   Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №300

      От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.06.08г. с протокол №9.                  На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.54, ал.1 и ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №299

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.06.08г. с протокол №9.                На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 и §7 ал.1, т.1 от ЗМСМА; във  връзка  с чл.2 ал.1 т.2, т.8, чл..1 от Закона за общинската собственост ; чл.19 т.3 в).. от Закона за водите;и чл.64, чл.66  и  чл.71 от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №276

     От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.06.08г. с протокол №9.                                                         На основание чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.18, ал.1 и чл.24, ал.1, т.1 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №313

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.06.08г. с протокол №9.                                                     ОТНОСНО:Осигуряване средства на пострадали                                                                       хора от км.Св.Петка.          На основание чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с   Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 22 [...]

Прочети 0 Comments