Archive | August, 2008

Наредба за провеждане на обществени/публични обсъждания в Община Велинград

Раздел І Общи положения   Чл. 1. С тази наредба се определят редът за провеждане на публично обсъждане на проекта на общинския бюджет и годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет, условията и редът за провеждане на обществено обсъждане на общински проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг, както и такива, касаещи [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №323

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.                                                              На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с ал.2  от ЗМСМА и след проведеното [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №332

     От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.                                                                На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС; [...]

Прочети 0 Comments

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОбС-ВЕЛИНГРАД И ОбА-ВЕЛИНГРАД

В качеството си на принципал на ‘МБАЛ- Велинград’ ЕООД като взе предвид: Усложняващата се обстановка в здравеопазването на общината, предизвикана от опитите, с не съвсем коректни средства, да се набират кадри за новостроящата се частна болница за сметка на медицинския персонал на ‘МБАЛ- Велинград’ ЕООД. Опитите да се комерсиализира и монополизира една социална сфера като [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №382

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.09.08г. с протокол №13. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.5 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговските дружества и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №381

     От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.09.08г. с протокол №13.              На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.5 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговските дружества и след проведеното поименно гласуване [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №378

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.                                                             На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №377

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.                                                       На основание чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.18, ал.1 и чл.24, ал.1, т.1 от Закона [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №376

     От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.                                                        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №375

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.                 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 20 0 1 21 29 Общински съвет – [...]

Прочети 0 Comments