Archive | September, 2008

РЕШЕНИЕ №439

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.                                                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 от ЗОС, чл.205 от ЗУТ, скица с №1809/08.10.08г., издадена [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №430

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.                                               На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №422

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.                                                      На основание чл.9, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №383

     От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.09.08г. с протокол №13.                                                         На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Правилника за работа на ОбС и след [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №110

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.02.08г. с протокол №3.                                                                На основание чл. 21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №95

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.02.08г. с протокол №3.                                                                 На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Закона за ДБ на Р България [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №420

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.09.08г. с протокол №13. ОТНОСНО: Определяне месечно възнаграждение на Председателя на ОбС. На основание  чл.26, ал.1 от ЗМСМА  и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 0 2 25 29 Общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №419

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.09.08г. с протокол №13. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №2/15.01.08г., прието с Протокол №1 на ОбС-Велинград На основание  чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържа-ли се” Брой гласове „негла-сували” Брой “присъству-вали” Общ брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №418

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.09.08г. с протокол №13. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №2/15.01.08г., прието с Протокол №1 на ОбС-Велинград На основание  чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 15 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №417

     От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.09.08г. с протокол №13.                                                   ОТНОСНО:Избор на Управител на ОП „СИП”                                                                     Гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.55 от ЗОС, чл.12 и чл.21 от Правилника за дейността на ОП „СИП”и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments