Archive | October, 2008

РЕШЕНИЕ №467

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.                                                 На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №466

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.                                                  На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №465

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.                                                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №464

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.                                               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №463

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.                                                  ОТНОСНО:Предоставяне на 2бр.помещения,                                                                    находящи се в „Стройком” ЕООД. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, писмо вх.№015-01-194/08.10.08г. на РУСО – Пазарджик и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №462

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.                                                  На основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.19, ал.1 от Наредба №7/22.12.2003г. на ПНУОВТУЗ и след проведеното гласуване с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №461

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.                                                              На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и §7, ал.1, т.1 от ЗМСМА, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №460

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.                                                   ОТНОСНО:Утвърждаване оценка в УПИ ХХІV                                                                     -4359, 4361 в кв.75 на гр.Велинград На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №459

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.                                               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №458

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на Решение №343/05.08.08г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с   Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали [...]

Прочети 0 Comments