Archive | November, 2008

РЕШЕНИЕ №495

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.08г. с протокол №16.                                                   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №494

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.08г. с протокол №16.                                                    На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общинска програма за насърчаване на творческите заложби на деца с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №493

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.08г. с протокол №16.                                                   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.17 от ЗУТ, чл.37, ал.4, т.4 и т.7 от ЗОС [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №492

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.08г. с протокол №16.                                                   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.131, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №491

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.08г. с протокол №16.   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.6, ал.9 от ПМС №175 на МС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №490

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.08г. с протокол №16. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.46 от Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 30.06.08г. и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №489

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.08г. с протокол №16.                                                   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7 от Наредбата за условията и реда за провеждане на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №488

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.08г. с протокол №16.                                                  На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и §7, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.149, ал.1 от ЗУТ, във връзка [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №487

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.08г. с протокол №16.                                                  На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и §7, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.149, ал.1 от ЗУТ, във връзка [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №486

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.08г. с протокол №16.                                                  ОТНОСНО:Частично изменение на плана в кв.                                                                    189 по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.131, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, решение  на ЕСУТ №ХХХV, взето с протокол №10/16.10.08г. и [...]

Прочети 0 Comments