Archive | December, 2008

Сесия 2008-12-30

1.Актуализация на бюджет 2008г. на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №529  2.Предоставяне на парични средства на служителите на Общинска администрация и звената към нея за облекло. РЕШЕНИЕ №530

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №530

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.12.08г. с протокол №18.                                                  На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, съгласно ДДС 20 от 14.12.2004г. и  след проведеното поименно гласуване [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №529

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.12.08г. с протокол №18.                                                 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за Общинските бюджети и  след проведеното поименно [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №528

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29     Общински съвет – Велинград, Р Е [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №527

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР и  [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №526

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 и §7 от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №525

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                  На основание чл.18 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №524

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                   На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА; §10 от ПЗР на Наредба№5/22.12.2003г. ЗА [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №523

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                  На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА; §10 от ПЗР на Наредба№5/22.12.2003г. ЗА ПРАВИЛА [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №522

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от ЗМДТ и след проведеното поименно гласуване с [...]

Прочети 0 Comments