Archive | January, 2009

РЕШЕНИЕ №49

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.01.09г. с протокол №3.                                                          ОТНОСНО:Изменение и допълнение на                                                                            Решение №2/15.01.08г. на ОбС –                                                                            Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и  след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №48

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.01.09г. с протокол №3.                                                          ОТНОСНО:Изменение и допълнение на                                                                            Решение №2/15.01.08г. на ОбС –                                                                            Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и  след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №47

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.01.09г. с протокол №3.                                                          ОТНОСНО:закупуване на автомобил, паяк и                                                                            скоби за нуждите на ОП ”СИП”. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №46

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.01.09г. с протокол №3.                                                ОТНОСНО:Изменение на Правилника за                                                                                              дейността на ОП „СИП”. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.54, ал.1 и ал.2 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №45

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.01.09г. с протокол №3.           ОТНОСНО:Допълнение на Заповед №1181 от                              28.07.2008г. на Кмета на Община                              Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 от ЗМСМА, чл.167, ал.2, т.1 и т.2 от ЗДП и влязло в сила решение №302/26.06.08г. на ОбС – Велинград и  след проведеното [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №43

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.01.09г. с протокол №3.          ОТНОСНО:Отпускане на сума за консултански                    услуги. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 15 0 0 15 29 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №44

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.01.09г. с протокол №3.           ОТНОСНО:Отпускане на сума за „МБАЛ –                              Велинград” ЕООД. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 15 0 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №42

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.01.09г. с протокол №3.  ОТНОСНО:Изменение на кадастралния и                     регулационен план за част от                     кв.68 на с.Драгиново. На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.2, ал.1, т.5 от ЗОС, чл.23, ал.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 и [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №41

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.01.09г. с протокол №3.  ОТНОСНО:Допълване и актуализиране на                      Общински план за развитие. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 15 0 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №40

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.01.09г. с протокол №3.  ОТНОСНО:Отпускане на парична помощ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и  след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 15 0 0 15 29 Общински съвет – Велинград, Р [...]

Прочети 0 Comments