Archive | March, 2009

РЕШЕНИЕ №91

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                           ОТНОСНО:Изменение и допълнение на                                                                             Наредбата за реда за придобиване,                                                                             разпореждане и управление на                                                                             общинско имущество на Община                                                                             Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2  от ЗМСМА, чл.8, ал.2 и §37, ал.4 от ЗОС [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №90

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                            ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за орга-                                                                               низацията и безопасността на                                                                               движението. На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11  от ЗМСМА, чл.167, ал.2, т.1 и т.2 от ЗДП, влязло в сила решение №302/26.06.08г. на ОбС – Велинград [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №89

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                            ОТНОСНО: Разглеждане на решение №77 от                                                                               25.02.09г. след връщането му от                                                                               Областен управител-Пазарджик На основание чл.45, ал.4  от ЗМСМА и след проведеното гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №88

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                            ОТНОСНО: Разглеждане на решение №63 от                                                                               25.02.09г. след връщането му от                                                                               Областен управител-Пазарджик На основание чл.45, ал.4  от ЗМСМА и след проведеното гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №87

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                            ОТНОСНО: Избор на временна комисия за                                                                               проверка на концесионните                                                                               договори. На основание чл.21, ал.1 т.1 от ЗМСМА и след проведеното гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №132

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО: Кандидатстване по проект пред                                                                             ПУДООС към МОСВ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №131

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО: Отпускане на сума за изготвяне на                                                                             работен проект за водопровод                                                                             „Джаферица”. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №130

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО: Прокопаване и поставяне на тръби                                                                             на напоителен канал „Клептуза”. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №129

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО: Прехвърляне автомобил на ОП                                                                              „СИП”. На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.32, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №128

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО: Коригиране на Решение №458 от                                                                              21.12.2006г. на ОбС – Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.22, ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.205 от ЗУТ, чл.6, ал.1, т.”е” от Наредбата по чл.8, ал.2 от [...]

Прочети 0 Comments