Archive | May, 2009

РЕШЕНИЕ №205

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.05.2007г. с протокол №8.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 22 2 0 [...]

Прочети 0 Comments

Програма за работа на Общински съвет Велинград 2009г.

  № НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМАТА Срок за обсъждане Вносител Обсъжда се от: 1. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост и регистър по чл.41, ал.4 от ЗОС м.януари ОбА – Велинград ПК към ОбС 2. Приемане на програма за капиталови разходи и придобиване на ДМА на Община Велинград м.февруари ОбА – Велинград ПК към [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №164

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 11.05.09г. с протокол №9.                                                          ОТНОСНО:Ликвидиране на съсобственост в                                                                            кв.88 на с.Драгиново. На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №163

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 11.05.09г. с протокол №9.                                                          ОТНОСНО:Ликвидиране на съсобственост в                                                                            кв.1131 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №162

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 11.05.09г. с протокол №9.                                                          ОТНОСНО:Ликвидиране на съсобственост в                                                                            кв.404 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №161

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 11.05.09г. с протокол №9.                                                          ОТНОСНО:Утвърждаване на оценка в кв.04                                                                            по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №160

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 11.05.09г. с протокол №9.                                                          ОТНОСНО:Утвърждаване на оценка в кв.55                                                                            по плана на гр.Сърница. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №159

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 11.05.09г. с протокол №9.                                                          ОТНОСНО:Утвърждаване на оценка в кв.71                                                                            по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №158

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 11.05.09г. с протокол №9.                                                          ОТНОСНО:Утвърждаване на оценка в кв.139                                                                            по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №493/27.11.08г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №157

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 11.05.09г. с протокол №9.                                                          ОТНОСНО:Утвърждаване на оценка в кв.46                                                                            по плана на с.Драгиново. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments