Archive | July, 2009

РЕШЕНИЕ №276

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14. На основание чл.21. ал.1, т.8 от  ЗМСМА;  чл.8, ал.1, чл.3, ал.2  от ЗОС;  чл.23, ал.3 от наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и във връзка с §4 ал.1, т.2 от ЗКИР и Наредба №3, чл.62, ал.3 и след проведеното поименно гласуване с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №275

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14. На основание чл.21. ал.1, т.8 от  ЗМСМА;  чл.8, ал.1, т.1 от ЗОС; чл.134, ал.1, т.1, от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 21 0 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №274

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14.    На основание чл.21. ал.1, т.8 от  ЗМСМА,  чл.21, ал.1 от ЗОС, чл.62, ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.62а, ал.1; чл.134, ал.2, т.1 и чл.208 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №273

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14.    На основание чл.21. ал.1, т.8 от  ЗМСМА,  чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.62, ал.3 от Закона за енергетиката и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №272

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14.  На основание чл.21. ал.1, т.8 от  ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград  и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №271

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14. На основание чл.21. ал.1 от  ЗМСМА, чл.44, ал.1, т.6 от ЗМСМА ЗОС и чл.62, ал.10 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 0 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №270

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.40, ал.2, т.4 от ЗОС и чл.15Б от Закона за горите и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №269

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14.    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №268

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14.            На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.9 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, чл.26, чл.27, чл.28 и чл.29 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №305

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.07.09г. с протокол №14. На основание чл.45, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.55 от ЗОС и във връзка с Решение №42/26.01.06г.,чл.14, ал.2 от Правилника за работа на общинските предприятия, Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници [...]

Прочети 0 Comments