Archive | September, 2009

РЕШЕНИЕ №353

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.                                                          На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №352

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.                                                       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №351

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.                                                         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4 от ЗКИР, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №350

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.                                                         ОТНОСНО:План за регулация  /ПУП-ПР/ в                                                                                  кв.156 по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 и чл.42, ал.2 /изречение второ/ от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1, съгласно чл.135, ал.3 и ал.4, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №349

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.                                                     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №348

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.                                                          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №347

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.                                                      На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №346

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.                                                         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.131, чл.193 и [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №344

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 22 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №343

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване [...]

Прочети 0 Comments