Archive | November, 2009

РЕШЕНИЕ №429

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.09г. с протокол №21. ОТНОСНО:Съдебни заседатели На основание чл. и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И :

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №428

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.09г. с протокол №20. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4 от ЗКИР, чл.65, ал.5 от Наредба №3 и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №427

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.09г. с протокол №20. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.,, т.1 от ЗУТ и §4 от ЗКИР, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 22 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №426

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.09г. с протокол №20. ОТНОСНО:Прокопаване и полагане на водопровод за топла минерална вода до многофамилна жилищна сграда „Астра”. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 и §7 ал.1, т.1 от ЗМСМА; във  връзка  с чл.2 ал.1 т.2, т.8, чл..1 от Закона за общинската собственост ; [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №425

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.09г. с протокол №20. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, становище [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №424

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.09г. с протокол №20. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №423

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.09г. с протокол №20. ОТНОСНО:Попълване на кадастралния план в кв.414 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4 от ЗКИР, чл.62, ал.3 от Наредба №3/2005г. за поддържане на кадастралната карта, в качеството си на заинтересувана страна по чл.131 от ЗУТ [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №422

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.09г. с протокол №20. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.53, ал.1 от ЗКИР, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР, чл.62, ал.5 от Наредба №3 от 28 април 2005г. за съдържанието създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и след [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №421

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.09г. с протокол №20. ОТНОСНО:Утвърждаване на оценка в кв.47 на гр.Сърница.. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във  връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №356/30.09.2009г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №420

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.09г. с протокол №20. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във  връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 22 0 0 22 [...]

Прочети 0 Comments