Archive | January, 2010

Сесия 2010-01- 29

ДНЕВЕН РЕД: Обявяване за частна общинска собственост на микробиологична лаборатория, склад клинична лаборатория и работилници. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2009г. и приемане на бюджет 2010г. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за 2009г. Програма за работата на Общински съвет – Велинград за 2010г. Отчет по изпълнение [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №26

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.01.10г. с протокол №1. ОТНОСНО:Отдаване под наем на класна стая. На основание с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и след проведеното  поименно гласуване [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №25

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.01.10г. с протокол №1. ОТНОСНО:Поемане на общински дълг. На основание чл.40 от Закона за общинските бюджети, чл.11 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и след проведеното  поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №24

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.01.10г. с протокол №1. ОТНОСНО:Именуване на парк до „Сярна баня”. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното  поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 21 0 0 21 29 Общински съвет [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №23

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.01.10г. с протокол №1. ОТНОСНО:Частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план в кв.414Б по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.2, т.4 и т.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.5, чл.109, ал.1, т.2, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №22

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.01.10г. с протокол №1. ОТНОСНО:Изваждане от капитала на „ВКТВ” ЕООД на съоръжения и обявяването им за публична общинска собственост. На основание чл.20, чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС, във връзка с чл.19, т.4, б.”а” и б.”б” от Закона за водите, §6, т.1, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №21

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.01.10г. с протокол №1. ОТНОСНО:Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2010 – 2011г. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.8 от ЗОС и след проведеното  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №20

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.01.10г. с протокол №1. ОТНОСНО:Частично изменение на плана в кв.10 на с.Света Петка. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №19

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.01.10г. с протокол №1. ОТНОСНО:Замяна на имоти. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.40, ал.1 и ал.3 от ЗОС и чл.62, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното  поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №18

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.01.10г. с протокол №1. ОТНОСНО:Одобряване на оценка за ОПС  в кв.12 на с.Кръстава. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното  поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой [...]

Прочети 0 Comments