Archive | February, 2010

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

1. Изтегли тук. 2. Изтегли тук. 3. Изтегли тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2010-02-25

ДНЕВЕН РЕД: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление за 2009г. Увеличаване щатното разписание на Общинска администрация. Изменение на Решение №9/29.01.2010г. на ОбС – Велинград. Изменение на Решение №443/17.12.09г. на ОбС – Велинград. Даване съгласие Община Велинград да участва в създаването на Сдружение с нестопанска цел. Приемане на Правилник за организацията и дейността на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №57

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2010г. с протокол №3.   ОТНОСНО: Попълване на кадастралния план с нов имот в кв.294 по плана на гр.Велинград.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.3, ал.2 от ЗОС, чл.23, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, във връзка с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №56

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2010г. с протокол №3. ОТНОСНО: Промяна на имотна граница в кв.58 по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ и след проведеното поименно   гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №55

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2010г. с протокол №3. ОТНОСНО: Промяна на Общински бюджет. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ЗДБ на Р България, Закона за общинските бюджети и след проведеното поименно   гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №54

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2010г. с протокол №3. ОТНОСНО: Безвъзмездно право на ползване от Дирекция „Социално подпомагане”. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 и ал.3, чл.14, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и след проведеното поименно   гласуване [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №53

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2010г. с протокол №3. ОТНОСНО: Частично изменение на плана за регулация в кв.229 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и след проведеното поименно   гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №52

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2010г. с протокол №3. ОТНОСНО: Отпускане на средства за закупуване на пробивно-ударна машина. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.2 от Закона за приватизацията и след приватизационен контрол и след проведеното поименно   гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №51

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2010г. с протокол №3. ОТНОСНО: Частично изменение на подробния устройствен план на с.Алендарова. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, Решение №ІІІ, взето с протокол №1 от 27.01.10г. на ЕСУТ и след проведеното поименно   гласуване с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №50

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.02.2010г. с протокол №3. ОТНОСНО: Частично изменение на плана в кв.8 по плана на с.Долна Дъбева, Община Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, §8, ал.1 от ПР на ЗУТ и след проведеното [...]

Прочети 0 Comments