Archive | March, 2010

Сесия 2010-03-24

ДНЕВЕН РЕД: Разглеждане на Решение №55/25.02.2010г. на ОбС – Велинград, след връщането му от Областен управител на Пазарджишка област. Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и приемане на Правилник за организацията и дейността на същия. Приемане на Културен календар за 2010г. на Община Велинград. Одобряване на 1000лв. за подпомагане участието на вицешампионите [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №72

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.03.2010г. с протокол №5. ОТНОСНО:Утвърждаване списък с местоположението на съоръжения представляващи улични чешми. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.3 от Закона за водите, чл.56 от ЗУТ и след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №71

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.03.2010г. с протокол №5. ОТНОСНО:Корекция в Договор за ОПС на Айше Мустафова Дурлева /Димка Ангелова Дурлева/ от с.Драгиново, Община Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2  от ЗМСМА и след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №70

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.03.2010г. с протокол №5. ОТНОСНО:Одобряване на оценка за ОПС в  УПИ №ІІІ-517, кв.63 на с.Драгиново, Община Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №69

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.03.2010г. с протокол №5. ОТНОСНО:Одобряване на оценка за ОПС в  УПИ №V-ИВС, кв.02 на с.Юндола, Община Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №68

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.03.2010г. с протокол №5. ОТНОСНО:Ликвидиране съсобственост на общински имот – 472/3232 ид.ч. от УПИ №ХХVІ-7316, кв.3442 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС след проведеното [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №67

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.03.2010г. с протокол №5. ОТНОСНО:Прокарване на нов разпределителен водопровод в землището на гр.Сърница. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №66

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.03.2010г. с протокол №5. ОТНОСНО:Попълване на кадастралния план с нов имот в кв.344 по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1и чл.3, ал.2 от ЗОС, чл.23, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4, ал.1, т.2 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №65

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.03.2010г. с протокол №5. ОТНОСНО:Отпускане на сума за подпомагане участието на вицешампионите от клуб по спортни танци „Импулс”-Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №64

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.03.2010г. с протокол №5. ОТНОСНО: Културен календар за 2010г. на Община Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 22 0 0 22 [...]

Прочети 0 Comments