Archive | April, 2010

Сесия 2010-04-29

ДНЕВЕН РЕД: Приемане Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет – Велинград. Приемане на Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Велинград. Отчет по изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода м.декември 2009г. – м.февруари 2010г. Отчет за дейността на отдел „Синя зона”, ОП „Спортни имоти и пазари” за периода [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №113

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.04.2010г. с протокол №6. ОТНОСНО:Даване съгласие  за прокопаване и полагане на водопровод за пренос на топла минерална вода в м.”Вельовица”. На основание чл. 21, ал.1, т8 и ал.2 и §7 ал.1, т.1 от ЗМСМА; във  връзка  с чл.2 ал.1 т.2, т.8, чл..1 от Закона за общинската [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №112

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.04.2010г. с протокол №6. ОТНОСНО:Даване съгласие  в качеството си на съсед за построяване на „Кафе-сладкарница със закуски” в кв.72 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.131 от ЗУТ и във връзка с  чл.149, ал.2, т.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №111

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.04.2010г. с протокол №6. ОТНОСНО:Даване съгласие  като собственик за частично изменение на плана за регулация в кв.36 по плана на с.Юндола. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 и чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ и след проведеното  гласуване с Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №110

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.04.2010г. с протокол №6. ОТНОСНО:Даване съгласие  за издаване на разрешение за строеж за благоустройствени мероприятия. На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.1, чл.147, ал.1, т.7, във връзка с чл.56 от ЗУТ, чл.67, чл.68, чл.69, чл.72, ал.1, чл.74, ал.1 т.8 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №109

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.04.2010г. с протокол №6. ОТНОСНО:Даване съгласие  за преместване на 7бр. метални навеси в кв.104 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1, т.3, чл.8, ал.1, чл.11, ал.1 и ал.2, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.148, ал.1 от ЗУТ, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №108

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.04.2010г. с протокол №6. ОТНОСНО:Даване съгласие  за частично изменение на плана за регулация в кв.465 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, чл.128, ал.3, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №107

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.04.2010г. с протокол №6. ОТНОСНО:Даване съгласие в качеството си  на собственик за изменение на подробния устройствен план в кв.189 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.135, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №106

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.04.2010г. с протокол №6. ОТНОСНО:Даване съгласие в качеството си  на собственик за попълване на кад.план в кв.155, 197, 327, 402, 403, 404 и 405 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.53, ал.1 и §4 от ЗКИР, във връзка с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №105

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.04.2010г. с протокол №6. ОТНОСНО:Даване съгласие в качеството си  на собственик за попълване на кад.план в кв.442, 443, 444 и 445 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.53, ал.1 и §4 от ЗКИР, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 [...]

Прочети 0 Comments