Archive | May, 2010

Сесия 2010-05-28

ДНЕВЕН РЕД: Даване съгласие за издаване на Запис на Заповед в полза на МРРБ за изпълнение на проект „Осигуряване на устойчива и екологична среда и повишаване привлекателността на Община Велинград”. Даване съгласие на Община Велинград да кандидатства с Проект по оперативна програма „Регионално развитие”. Изменение на Решение №408/29.10.2009г. за проект „Културно-исторически комплекс „ТРАДИЦИИ НА ЧЕПИНСКИТЕ [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №128

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.05.2010г. с протокол №7. ОТНОСНО: Даване съгласие  за ЧИ на ПР за част от кв.3971 по плана на гр.Велинград. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.62а, ал.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №127

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.05.2010г. с протокол №7. ОТНОСНО: Увеличение на Програмата за капиталови разходи. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 13 0 11 24 29 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №126

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.05.2010г. с протокол №7. ОТНОСНО: Закупуване на недвижими имоти от „Българска телекомуникационна компания” АД гр.София. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.50 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №125

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.05.2010г. с протокол №7. ОТНОСНО: Откриване процедура за отдаване под наем на 4бр. помещения, находящи се в сградата на ОДК. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №124

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.05.2010г. с протокол №7. ОТНОСНО: Одобряване на оценка за учредено възмездно право на строеж в кв.14 на с.Света Петка. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на Решение №442/30.10.08г. на ОбС – Велинград и [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №123

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.05.2010г. с протокол №7. ОТНОСНО: Изменение на Решение №332/27.09.07г. на ОбС – Велинград за частично изменение на плана за регулация и застрояване в кв.156 на гр.Велинград. На основание чл. 21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във  връзка с чл.128, ал.3, чл.131 и чл.134, ал.1, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №122

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.05.2010г. с протокол №7. ОТНОСНО: Одобряване на геодезическо заснемане в кв.Крушата, квартал на гр.Сърница. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №121

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.05.2010г. с протокол №7. ОТНОСНО: Попълване на кадастралния план в кв.1 на гр.Сърница. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №119

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.05.2010г. с протокол №7. ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем на градска тоалетна в кв.141 по плана на гр.Велинград. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments