Archive | June, 2010

РЕШЕНИЕ №175

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2010г. с протокол №12. ОТНОСНО: Даване съгласие в качеството си на собственик за изработване на схема за ел.захранване от кв.3851 до кв.55 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА,чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2010-06-24

ДНЕВЕН РЕД: Разглеждане на Решение №128/28.05.2010г. след връщането му от Областен управител на Пазарджишка област. Разглеждане на Решение №257/22.06.2009г. по задължителни указания на Административен съд – Пазарджик. Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Велинград” на Димо Георгиев Тонев. Отчет за работата на Комисия за закрила на детето по Програма 2009- юни 2010г. и приемане [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №156

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.06.2010г. с протокол №10. ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление от ОП „Спортни имоти и пазари” на имоти – частна общинска собственост. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА, чл.39, ал.3, чл.52 и чл.53 от ЗОС, чл.21 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №155

№155             От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.06.2010г. с протокол №10. ОТНОСНО: Изваждане от допълнителния резерв на капитала на „Стройком” ЕООД на недвижими имоти. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.11 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №154

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.06.2010г. с протокол №10. ОТНОСНО: Определяне статута на Исторически музей – Велинград. На основание чл.28, ал.1 и чл.41 от Закона за културното наследство, чл.4 от Закона за закрила и развитие на културата, §31 от ПЗР на ЗДБ/2010г., във връзка с писмо изх.№93-00-436/08.01.2010г. [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №153

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.06.2010г. с протокол №10. ОТНОСНО: Прокарване на довеждащ водопровод от планинско водохващане в мест.”Караасан” по КВС на гр.Сърница. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №152

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.06.2010г. с протокол №10. ОТНОСНО: Изменение на подробния устройствен план в УПИ №І – За болница в  кв.65 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.2, т.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.109, ал.1, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №151

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.06.2010г. с протокол №10. ОТНОСНО: Продажба чрез конкурс или търг на 4бр. УПИ в с.Побит камък, Община Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.42, ал.1, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС от Наредбата за реда за придобиване, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №150

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.06.2010г. с протокол №10. ОТНОСНО: Ликвидиране съсобственост чрез продажба в УПИ V-562, кв.294 по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №149

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.06.2010г. с протокол №10. ОТНОСНО: Ликвидиране съсобственост чрез продажба в УПИ VІ-563, кв.294 по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от [...]

Прочети 0 Comments