Archive | July, 2010

РЕШЕНИЕ №213

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.2010г. с протокол №14. ОТНОСНО: Попълване на кадастралния план с нов ПИ в кв.2 на гр.Сърница. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №188

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2010г. с протокол №12.   ОТНОСНО: разкриване на маломерна полудневна подготвителна група към ОУ „Г.С.Раковски” – Медени поляни, махала Горелци.   На основание чл.21, ал.1, т.6, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1, т.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, чл.2, ал.8, чл.11 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №187

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2010г. с протокол №12. ОТНОСНО: Изменение на Решение 04/29.01.10г. в частта му „програма за капиталови разходи”. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  с цел корекция на средства от Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2010г. и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №186

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2010г. с протокол №12. ОТНОСНО: Даване съгласие за промяна предназначението на земеделски земи за гробищни паркове. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.6, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №185

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2010г. с протокол №12. ОТНОСНО: Одобряване оценка за продажба на общински имот бивш „Магазин за мебели” и офис на ОББ, находящ се в кв.111 по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №184

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2010г. с протокол №12. ОТНОСНО: Даване съгласие за учредяване на ОПС – едноетажна пристройка в  УПИ VІІ-6697, кв.63 по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.8, ал.1, чл.34 и чл.65, ал.1 от ЗОС, чл.8 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №183

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2010г. с протокол №12. ОТНОСНО: Определяне на крайна и начална спирка на автобусите обслужващи линията Велинград – София и София – Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.13 от ЗМСМА,  чл.22, ал.1 от Закона за автомобилните превози и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №182

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2010г. с протокол №12. ОТНОСНО: Разглеждане на заявление от Светла Ив.Захова отн.изменение на подробния устройствен план в кв.111 по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11, ал.2, §7от ЗМСМА,  чл.2, ал.1, т.5 от ЗОС, чл.15, ал.3 и чл.134, ал.1, т.1 и т.2, ал.2, т.1 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №181

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2010г. с протокол №12. ОТНОСНО: Даване съгласие в качеството си на собственик за изработване на схема за ел.захранване от кв.408 до кв.217 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64, ал.2 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №180

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2010г. с протокол №12. ОТНОСНО: Даване съгласие в качеството си на собственик за изработване на схема за ел.захранване от кв.3444 до кв.3443 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64, ал.2 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, [...]

Прочети 0 Comments