Archive | September, 2010

Сесия 2010-09-30

ДНЕВЕН РЕД: Изменение на чл.37 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. Изпълнение решенията на ОбС за периода м.март – м.юни 2010г. Доклад за структурата на общинската училищна мрежа и готовността на училища и детски заведения за учебната 2010/2011г. Сключване на договор за кредит [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №225

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.2010г. с протокол №14. ОТНОСНО: Попълване на кадастралния план с верни имотни граници в кв.34 по плана на гр.Сърница. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №224

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.2010г. с протокол №14. ОТНОСНО: Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки за ОУ „В.Левски” с.Грашево. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.2, ал.8, чл.11 и чл.11”а” от Наредба №7/2000г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №223

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.2010г. с протокол №14. ОТНОСНО: Предложение от Дружба „Родина” и Дружество за защита на Родопите за удостояване посмъртно  със званието  „Почетен гражданин” на Мустафа /Маньо/ Я.Шарков от с.Драгиново и Герасим Н.Попов от гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и след проведеното гласуване Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №222

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.2010г. с протокол №14. ОТНОСНО: Преобразуване от ПОС в ЧОС и частично изменение на плана за регулация в кв.423 – Анезица.                Във връзка с нарастващите нужди от урегулирани поземлени имоти в ромските махали и осъществяването на по-добра интеграция на деца и ученици чрез достъпа им [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №221

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.2010г. с протокол №14. ОТНОСНО: Отдаване под наем  чрез публично оповестен конкурс на петно, находящо се в кв.1 на с.Побит камък. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ар.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №220

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.2010г. с протокол №14. ОТНОСНО: Отдаване под наем  чрез публично оповестен конкурс на петно, находящо се в кв.48 на гр.Сърница. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ар.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №219

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.2010г. с протокол №14. ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на общински имот „Валявица”, кв.3973 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №218

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.2010г. с протокол №14. ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем на помещение, находящо се в двора на ОУ „Методи Драгинов”. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №217

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.2010г. с протокол №14. ОТНОСНО: Приемане по законоустановения ред на изработения ПУП относно газоснабдяване на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.128, ал.2, чл.131, ал.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments