Archive | October, 2010

Сесия 2010-10-28

ДНЕВЕН РЕД: Изменение и допълнение на Правилник за дейността на ОП „Спортни имоти и пазари”. Откриване на процедура за отдаване под наем на оранжерии и разсадник, прехвърлени за управление на ОП „СИП”. Даване съгласие за отпускане на 3600лв. за отводняване на Общински пазар. Даване съгласие за отпускане на 2000лв. за покривна конструкция на ЖСК „Орфей”. [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №253

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Даване съгласие за проучване и проектиране за прокопаване и полагане на водопровод от „ЕЛБРУС ХОЛИДЕЙС” ЕООД На основание чл. 21, ал.1, т.8, ал.2 и §7, ал.1, т.1 от ЗМСМА; във  връзка  с чл.2 ал.1 т.2, т.8, чл.1 от Закона за общинската [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №252

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Изменение на Решение №135/24.06.2010г. на Общински съвет – Велинград. На основание чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.2 и чл.36в от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане  и след проведеното гласуване Брой гласове “за” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №251

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Предоставяне за стопанисване на земята в района на „МБАЛ – Велинград” ЕООД. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №250

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на Договор №329/14.11.01г. за предоставяне на концесия на  СД „БРАТЯ БЕЕВИ”. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.76, ал.2 от Закона за концесиите, чл.12, ал.4 от Договор №329/14.11.2001г. за предоставяне на концесия и след проведеното поименно гласуване Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №249

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на Договор №326/14.11.01г. за предоставяне на концесия  на „МАВЕКС”ООД – Велинград. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.76, ал.2 от Закона за концесиите, чл.12, ал.4 от Договор №326/14.11.2001г. за предоставяне на концесия и след проведеното поименно гласуване Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №248

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Частично изменение на плана за регулация в кв.10 по плана на с.Драгиново. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.3, ал.2 от ЗОС, чл.23, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, във връзка с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №246

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Откриване на процедури за отдаване под наем на петно, находящо се на територията на гр.Велинград. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №245

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Откриване на процедури за отдаване под наем на петно, находящо се на територията на гр.Велинград. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №244

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Продажба чрез търг или конкурс на УПИ ХХ-7790 и УПИ ХХІ-7790 в кв.274 на гр.Велинград. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.42, ал.1, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 отЗОС от Наредбата за реда за [...]

Прочети 0 Comments