Archive | November, 2010

РЕШЕНИЕ №306

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.12.2010г. с протокол №19. ОТНОСНО: Даване съгласие Община Велинград да кандидатства с проектопредложение по проект за социално включване пред МТСП.          На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2010-11-25

ДНЕВЕН РЕД: Приемане на Наредба за организацията и дейността по премахване и принудително задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи. Участие на Община Велинград като партньор на местно ниво в Програма „Българските библиотеки-място за достъп до информация и комуникация за всеки”. Изменение състава на Обществен съвет [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №301

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17. ОТНОСНО: Даване съгласие за кандидатстване по проект „Добро управление”.          На основание  чл.21, ал.2 от  ЗМСМА и след проведеното  гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 21 0 0 21 29  Общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №300

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17. ОТНОСНО: Даване съгласие за водопренос и водопрекарване на минерална вода на „Макси І”АД от гр.София.          На основание  чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от  ЗМСМА, чл.19, ал.1, т.4, б.”а”, чл.112, ал.3 от Закона за водите, чл.34, ал.2, ал.6 и ал.7 от ЗОС, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №299

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17. ОТНОСНО: Именуване на закрит плувен басейн.          На основание  чл.21, ал.1, т.18 от  ЗМСМА и след проведеното гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 21 0 0 21 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №298

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за имот в кв.3442 на гр.Велинград.          На основание  чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА, чл.37, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград и след [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №297

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17. ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване и плодоприбиране на народно читалище с.Кръстава.          На основание  чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА, чл.7, ал.2 и чл.39, ал.5 от ЗОС, §3 от Закона за народните читалища и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №296

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17. ОТНОСНО: Частично изменение на ПУП в кв.414, нов кв.184б, 184а и 414б.          На основание  чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от  ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.4 и т.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №295

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17. ОТНОСНО: Упълномощаване на служител от ОбА за подписване на акт за непълноти /грешки/ в одобрен план за кв.691 на гр.Велинград.          На основание  чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА, чл.§4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.62, ал.3 /изречение [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №294

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17. ОТНОСНО: Упълномощаване на служител от ОбА за подписване на акт за непълноти /грешки/ в одобрен план за кв.391 на гр.Велинград.          На основание  чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА, чл.§4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.62, ал.3 [...]

Прочети 0 Comments