Archive | 2010

Сесия 2010-12-30

ДНЕВЕН РЕД: Програма за работата на Общински съвет – Велинград за 2011г. Удовлетворяване на парични вземания на работници и служители от „Стройком” ЕООД. Поемане на дългосрочен дълг от Община Велинград. Даване съгласие Община Велинград да кандидатства с проектопредложение по проект за социално включване пред МТСП. Даване съгласие образцово народно читалище „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Велинград да [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №332

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.12.2010г. с протокол №19. ОТНОСНО: Даване съгласие на Управителя на „ВКТВ” ЕООД да закупи автомобил от „Стройком в ликвидация” ЕООД.          На основание чл.20, ал.3 във връзка с ал.1, т.1, буква „А“ и чл.23, ал.1, т.19 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №331

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.12.2010г. с протокол №19. ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на магазин №18, находящ в кв.111 по плана на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №330

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.12.2010г. с протокол №19. ОТНОСНО: Даване съгласие за сключване на договор за наем.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.66, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Велинград, във връзка с конкретните правомощия на Общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №329

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.12.2010г. с протокол №19. ОТНОСНО: Даване съгласие за одобряване на преоценка на нереализираните активи при първоначална тръжна процедура на „Стройком в ликвидация” ЕООД          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.20 от Наредбата за реда за управление на търговски дружества с общинско имущество [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №328

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.12.2010г. с протокол №19. ОТНОСНО: Изменение на плана за регулация в кв.34 по плана на гр.Сърница.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 от §8 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №327

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.12.2010г. с протокол №19. ОТНОСНО: Изменение на плана за регулация  за кв.59 по плана на гр.Сърница.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 от §8 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване с Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №326

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.12.2010г. с протокол №19. ОТНОСНО: Даване съгласие  за поправка на одобрен кадастрален план  с верни имотни граници в кв.371 по плана на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.53, ал.1 от ЗКИР, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР  и след [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №325

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.12.2010г. с протокол №19. ОТНОСНО: Даване съгласие в качеството на съсед за частично изменение на плана за регулация и застрояване в кв.424 по плана на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.131 от ЗУТ, във връзка с чл.149, ал.2, т.1 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №324

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.12.2010г. с протокол №19. ОТНОСНО: Даване съгласие в качеството си на собственик за промяна на плана за регулация в кв.10А по плана на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ и [...]

Прочети 0 Comments